Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Zintegrowany pogląd na przyszłość logistyki i technologii informatycznych.
5973
post-template-default,single,single-post,postid-5973,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zintegrowany pogląd na przyszłość logistyki i technologii informatycznych.

Zintegrowany pogląd na przyszłość logistyki i technologii informatycznych.

12:28 05 Maj w Inne

1. Wstęp

W tej pracy dzielimy się nasza wizją przyszłości branży logistycznej i używania technologii informacyjnej (IT) w tej branży. Wizję opieramy na bogatym doświadczeniu z holenderską i europejską logistyką w różnorodnych kontekstach i widziana z różnych perspektyw. Oczekujemy, że wizja ta będzie również dotyczyła logistyki spoza Europy.

Budujemy naszą wizję w  kilku krokach. Najpierw tworzymy spis tego, co naszym zdaniem jest najważniejszym trendem w branży logistycznej – nazywamy to – super-trendem. (mega-trend). Następnie robimy dokładnie to samo dla technologii informacyjnej tej branży, z ograniczeniem się do tych technologii, które są adekwatne w logistyce. Później, przedstawiamy kilka meta-koncepcji, których używamy w logistyce, żeby opisać naszą wizję  odnosimy to do inżynierii biznesu. Wykorzystujemy te trzy składniki, żeby przeanalizować główne założenia, które obecnie obserwujemy w branży logistycznej. Następnie, łączymy wszystkie te element w model odzwierciedlający naszą wizję zintegrowanej logistyki i IT.  Szczegółowo zarysowujemy rolę platform danych i otwartych standardów w tej zintegrowanej wizji.

Uzupełniniem naszych rozważań jest ogólny raport projektu ICT w transporcie i logistyce (Dijk17). Przedstawia on szczegółowy przegląd europejskich międzynarodowych projektów i holenderskiego narodowego projektu odnoszącego się do wykorzystania informatyki w transporcie i logistyce.

2. Super – trendy w logistyce

Obserwujemy trzy główne trendy w logistyce, które obecnie rozwijają się w wyraźnie bądź ukryty sposób.

Po pierwsze, zauważamy wyraźną potrzebę rozdzielenia myślenia o strategicznej infrastrukturze fizycznej a biznesowymi procesami operacyjnymi. Fizyczna infrastruktura w logistyce odnosi się do statycznej infrastruktury takiej jak drogi, kanały i doki portowe, a także infrastrukturę taką jak pociągi, ciężarówki i statki. Ta infrastruktura ustanawia długoterminowe cele wdrożenia zazwyczaj rzędu jednej lub wielu dekad. Operacyjne procesy biznesowe w logistyce są określanie w kontekście bieżących modeli biznesowych. Zakładając szybko zmieniającą się ekonomię i kontekst biznesowy, te modele, a co za tym idzie procesy biznesowe mają stosunkowo krótki czas trwania – zazwyczaj około roku lub kilku lat, z tendencjami spadkowymi. W rezultacie projektowanie infrastruktury i procesów, które je wykorzystują, prowadzą do poważnych problemów, a mianowicie – mają one znaczną różnicę w cyklach życia.

Po drugie, zauważamy rozwój w kierunku uprzemysłowienia i profesjonalizację w logistyce. Pierwotnie, logistyka jest branżą, w której wiele decyzji dotyczących zarządzania jest podejmowanych w sposób spontaniczny (ad hoc), silnie budując (osobisty) wizerunek i doświadczenie zaangażowanych. Uporządkowany schemat i narzędzia są wykorzystywane, jednak w sposób fragmentaryczny i mało perspektywiczny. Rosnąca złożoność procesów logistycznych i infrastruktury wspierającej sprawia, że staje się to coraz bardziej niepożądaną sytuacją.  W związku z tym wymagana jest industrializacja procesów logistycznych i profesjonalizacja decydentów, w przeciwieństwie do rozwoju, który zaobserwowaliśmy w produkcji na dużą skalę.

Po trzecie, można zauważyć rozwój w kierunku zastosowań logistycznych, które wspierają nowe paradygmaty ekonomiczne, takie jak lokalne gospodarki produkcyjne (oparte na np. wytwarzaniu przyrostowym [Gibs15] i inteligentnych fabryk [GTI14]), stabilnej gospodarki (opartej na koncepcji produktu cradle-to-cradle (od kołyski do kołyski) [Brau02]) i wynik gospodarek [Acce15] – (na podstawie jawnie mierzonych wyników biznesowych dla klientów). Ten owe paradygmaty wymagają zasadniczo odmiennych rozwiązań logistycznych od tradycyjnych paradygmatów ekonomicznych nastawionych na masową produkcję.  Główne różnice pojawiają się w indywidualnym dostosowaniu się do potrzeb klienta, wzrastającej elastyczności i szybszej ewolucji procesów logistycznych.

Te super trendy prowadzą do stworzenia nowego pola z nowymi możliwościami biznesowymi i nowymi uczestnikami. Mogą one pojawić się w nieoczekiwany sposób, powodując zamęt w branży logistycznej. A także, mogą pojawić się nowe formy współpracy miedzy zainteresowanymi stronami w logistyce na rynkach logistycznych, prowadzące do wielostronnych modeli biznesowych.  W rozdziale 5 pokażemy, jak omówione trendy w logistyce mogą być wykorzystane we współczesnych innowacjach logistycznych.

3. Super trendy w technologii informacyjnej

Można zaobserwować wiele super- trendów w branży technologii informacyjnej. Można wyróżnić siedem kategorii:

1. Sensing (wykrywanie) rozwój technologii w celu obserwowania wydarzeń w świecie fizycznej logistyki w sposób wielomodalny i rejestrowanie tych wydarzeń w formacie cyfrowym, włączając w to technologie RFID, technologie skanowania optycznego, analizę audio i video; ta kategoria jest silnie związana z rozwojem koncepcji Internetu Rzeczy – the Internet of Things (IoT) [Sain14].

2. Storing (przechowywanie): rozwój technologii do gromadzenia danych z rozproszonych źródeł logistycznych w  elastyczny, bezpieczny  i rzetelny sposób; ta kategoria ma powiązanie z rozwojem chmury obliczeniowejCloud Computing (CC) a także Big Data.

3. Przetwarzanie: rozwój technologii w celu przetwarzania cyfrowych danych w logistyce w elastyczny, bezpieczny i rzetelny sposób; kategoria ta jest związana z rozwojem Cloud Computing, (przetwarzanie w chmurze) Ubiquitous Computing (przetwarzanie bez granic) [Möll16] i Peer-to-Peer (P2P) computing[VuLu10].

4. Zrozumienie: rozwój technologii w celu przekształcenia cyfrowych danych w wiedzę, która może być podstawą do podejmowania decyzji w logistyce (takich jak planowanie); ta kategoria odnosi się do rozwoju Business Intelligence (BI) – analityka biznesowa i Analityki

5. Synchronizacja: rozwój technologii, które wspierają synchronizację działań logistycznych współpracujących stron, ta kategoria odnosi się do rozwoju branży Business Process Management (BPM) Zarządzanie Procesami Biznesowymi a także Service OrchestrationandChoreographyOrkiestracji Usług i Choreografii, oczekujemy rozwoju Processes in the Large (odpowiednik procesu Big data)

6. Zaufanie: rozwój technologii, które wspierają bezpieczeństwo, zaufanie i wzmocnienie współpracy miedzy partnerami logistycznymi i ich środowiskiem; ta kategoria odnosi się do rozwoju technologii konsolidacji rozproszonej takiej jak BlockChain [Unde16, Zhao16] technologia łańcucha bloków

7. Wzdrażanie: rozwój technologii, które wspierają zwinną instalację i wykorzystanie  powyższych kategorii w praktycznym środowisku logistycznym; znajdują się tutaj techniczny rozwój taki jak programowanie Plug-and-Play rozwój metodologiczny taki jak DevOps [Kim16

Podsumowanie powyższych kategorii razem z super trendami w Tabeli 1.

Kategoria IT super trend Praktyczny wizerunek
Wykrywanie Internet of Things (Internet rzeczy) Inteligentny pojemnik [Lütj13] Paczka z etykietą RFID
Gromadzenie Cloud Computing ( Chmura obliczeniowa) Big data Wspólne repozytorium Hostowana baza danych zdarzeń
Przetwarzanie Cloud Computing Ubiquitous computing (Przetwarzanie bez granic) Peer-to-peer computing Hostowane aplikacje Wbudowana inteligencja Sieć lokalna ad-hoc
Zrozumienie Business Intelligence Analityka Rozpoznawanie wzoru Złożony analizator zdarzeń
Synchronizacja Business Process management Orkiestracja I choreografia Processes in the Large Jawne zarządzanie procesami logistycznymi Jawnie zsynchronizowane usługi logistyczne
Zaufanie Blockchain Rozproszona księga transakcji logistycznych  
Wdrażanie Oprogramowanie Plug and play DevOps Łatwo ewoluujące oprogramowanie do planowania


Tabela 1: Super trendy informatyczne w kategoriach

Wyżej opisane super trendy przyczyniają się do rozwoju spektrum IT w logistyce.  Wskazując na fakt, że te super trendy mają związek z ich zastosowaniami w logistyce, można je przedstawić w cyklu przetwarzania danych logistycznych jak na rysunku 1.

  • Dane logistyczne są otrzymywane w czasie rzeczywistym przez wykrywanie, np. kiedy materiały wyposażone w RFID są skanowane.  
  • Wykryte dane są gromadzone albo na miejscu, w firmie, albo poza nią, czyli ‘w chmurze’; przechowywanie może zawierać przemieszczenie danych z pozycji wykrytych na pozycję przechowywanych; obejmuje to mechanizmy udostępniania danych.   
  • Przechowywane dane ulegają procesowi przetworzenia ich w format, który jest odpowiedni dla ich zrozumienia w podejmowaniu decyzji; przetwarzanie obejmuje takie działania jak agregacja, abstrakcja i filtrowanie.  
  • Przetworzone dane są używanie do zrozumienia sytuacji w logistyce i podejmowania decyzji bazowych, które mogą być decyzjami dotyczącymi planowania lub trasowania lub też decyzje wyższego szczebla dotyczące takich kwestii jak np. outsourcing.  
  •  Decyzje są wykorzystywane do synchronizacji działań współpracujących partnerów w łańcuchu dostaw lub sieci logistycznej; może się to zdarzyć na poziomie operacyjnym lub taktycznym.
  • We wszystkich tych 5 kolejnych krokach, zarządzanie poprzez zaufanie jest bardzo istotnym elementem, by chronić interesy biznesowe wszystkich zaangażowanych stron.
  • Wdrożenie jest niezbędnym elementem do zainstalowania mechanizmu dla wszystkich powyższych w odpowiednim środowisku IT.

Rysunek 1 Super-trendowe klasy IT w logistycznym przetwarzaniu danych

(deploying – wdrażanie; trusting – zaufanie; sensing – wykrywanie; storing – gromadzenie; processing – przetwarzanie; understanding- zrozumienie; synchronizing – synchronizacja; physical action – działanie)3

3.1. Kategorie użytkowania

Żeby ocenić perspektywę użytkowania IT super trendów w środowisku logistycznym, należy zbadać ich poziom gotowości technologicznej.  W tym celu używamy klasyfikacji AIDA, która wyróżnia 4 fazy:

1. Świadomość (A – Awareness): strony z branży logistycznej są świadome występowania możliwości odnoszących się do super trendów w IT, ale nie są jeszcze konkretnie zainteresowane ich wdrożeniem.  

2. Zainteresowanie (I – Interest): strony branży logistyczne są zainteresowanie odkrywaniem możliwości technologii związanych z super trendami w IT, ale nie mają jeszcze konkretnej potrzeby, by je zastosować.

3. Potrzeba (D – Desire): strony w branży logistycznej mają konkretną potrzebę zastosowania technologii super trendu w IT, ale nie są jeszcze na poziomie właściwego procesu wdrożenia.  

4. Działanie (A- Action): strony w branży logistycznej są właśnie w procesie wdrożenia technologii z super trendów w IT, lub właśnie używają jej w praktyce.

W tabeli 2 przedstawiamy ogólny zarys szacowanego poziomu gotowości AIDA dla super trendów w IT z tabeli 1. Musimy jedną uwagę dotyczącą tej tabeli. Zaklasyfikowaliśmy  przetwarzanie bez granic (Ubiquitous computing) w  fazie świadomości. Jest to prawdziwe z punktu widzenia z jego Poziomu Gotowości Technologicznej (TRL) dla różnych autonomicznych aktywów używanych w logistyce.  Samochody, w pełni zautomatyzowane stanowiska i magazyny już mają wyższy poziom TRL, w których to aktywa mają możliwości obliczeniowe i są w stanie podejmować samodzielne decyzje w obrębie określonych granic.  Jednakże, wiele innych autonomicznych aktywów wciąż mają TRL z poziomu 3 lub 4.

Tabela 2 Przewidywany poziom gotowości super- trendów w  IT w branży logistycznej

4. Koncepcja cyklu życiowego w logistyce

W tej części, badamy inżynierię cyklu życia w logistyce biznesu. Jako pierwszy omawiamy prosty model cyklu życia, by pokazać, w jaki sposób powinien zostać użyty na dwóch poziomach, aby w pełni zrozumieć pole działania w logistyce. Następnie omawiamy podejście inżynierii biznesowej, które jest koncepcyjnie oparte na dwóch poziomach. Wreszcie, łączymy logistyczne cykle życia i podejście inżynierii procesów biznesu.  

4.1. Cykl życia POC

Aby odwzorować dynamiczną naturę biznesu w logistyce, używamy cyklu życiowego zwanego POC – Partner-Operate-Consolidate, czyli Partnerowanie- Działanie -Konsolidacja, przedstawione na rysunku 2. Na etapie Partnerowania, organizacje znajdują siebie na wzajem i zawiązują współpracę (jak wsparcie logistyczne dla łańcucha dostaw). W fazie działania, sieć organizacji realizuje współpracę (jak kontrolowanie łańcucha dostaw [Gref13]). W fazie konsolidacji, współpraca kończy się, a wszystkie prawa i obowiązki pomiędzy partnerami są połączone, podobnie jak taktyczne/ strategiczne informacje wynikające ze współpracy.

Rysunek 2 Biznesowy cykl życia w logistyce

(parter – partnerowanie; operate – działanie; consolidate – konsolidacja)

Odnosząc się to pierwszego super trendu opisanego w części 2, ten cykl życia może być wykorzystany zarówno do odzwierciedlenia dynamiki procesów biznesowych w logistyce  i dynamiki infrastruktury w logistyce  –  które są bardzo różne: cykl życia procesu jest wbudowany w  cykl życia infrastruktury, ponieważ procesy wykorzystują stosunkowo statyczną infrastrukturę – gdzie „dynamiczne” i „statyczne” odnoszą się do postępu w cyklach życia. Prowadzi to do koncepcji, jak pokazano na rysunku 3.

Rysunek 3 Wbudowany cykl życia w logistyce

(Infrastructure – infrastruktura, process – przetwarzanie)

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że procesy mogą korzystać z wielu infrastruktur na rękę i infrastruktury mogą obsługiwać wiele procesów, ta relacja „wbudowania” nie jest indywidualna, ale jest relacją wielu do wielu. Oznacza to, że rysunek 3 jest ogromnym uproszczeniem i potrzebujemy bardziej zaawansowanych relacji.

4.2 Podejście inżynierii biznesu

W celu wspierania tych dwóch cykli, wykorzystujemy podejście inżynierii biznesu, które jest oparte na następujących zasadach.  Wybieramy podejście BASE/X [Gref15,Gref18.  Rysunek 4 przedstawia 4 warstwy inżynierii biznesu w  tym podejściu.

Rysunek 4 BASE/X warstwy inżynierii biznesu

(business service – usługi biznesowe; service compositions – skład usług, business models – modele biznesowe, business strategy – strategia biznesowa)

Dwie najwyższe warstwy są poświęcone zagadnieniu co, dotyczącemu biznesowi usług, a mianowicie, celowi organizacji. Warstwa dotycząca strategii biznesu (S) opisuje ogólną strategię organizacji usługowej, tj. tożsamość organizacji na rynku biznesowym (wynikającą z wizji biznesu). Strategia biznesu jest stosunkowo stała – ma długą perspektywę i zmienia się ewolucyjnie w miarę upływu czasu. Strategia biznesu jest zaprojektowana, żeby istnieć na rynku wraz z innymi uczestnikami (potencjalnymi klientami, współpracownikami i konkurentami), ale nie jest sformułowana w konkretnej relacji z nimi. Warstwa modelu biznesowego (BM) opisuje model organizacji dominującej w usługach, czyli  jej oferty rynkowej w zakresie rozwiązań zorientowanych na klienta z wartością użytkową i związanymi z tym  kosztami i korzyściami.  Modele biznesowe są zwinne – są tworzone i odrzucane wraz ze zmianą okoliczności w sposób rewolucyjny w perspektywie średnioterminowej. Modele biznesowe są sformułowane w kategoriach konkretnych relacji biznesowych z innymi uczestnikami.  

Dwie dolne warstwy piramidy biznesowej są poświęcone temu jak, czyli jak celedanej organizacji są osiągane w zakresie biznesu.  Warstwa z podstawy piramidy zwana usługami biznesowymi (BS) opisuje organizacje usługowe, tj. modułowe możliwości istotne dla jej klientów.  Usługi biznesowe są stosunkowo stałe, jako że są oparte na źródłach biznesowych (infrastruktura, personel, wiedza, kapitał), ewoluują one z czasem.  Klienci są zainteresowani funkcjonalnością usług, zasoby biznesowe są w pełni zawarte w usługach.  Warstwa składu usług (SC) opisuje sposób w jaki usługi są składane (łączone), w celu realizowania modelu biznesowego to znaczy, że łączą możliwości w rozwiązania. Skład usług determinuje realizację podróży klienta.  Usługi mogą należeć do organizacji w zasięgu ręki lub są oferowane przez współpracujące organizacje w sieci.  Skład usług jest zwinny – może być tworzony i odrzucany na podobnych zasadach jak dzieje się to z modelami.  


Inżynieria biznesowa w BASE /X odbywa się w dwóch różnych cyklach projektowych: pętli projektowania strategicznego i pętli projektowania taktycznego (zilustrowanej na rysunku 5). W pętli projektowania strategicznego strategia biznesowa i usługi biznesowe są projektowane w perspektywie długoterminowej, z uwzględnieniem złożoności i stabilności.
W pętli projektowania taktycznego modele biznesowe i ich implementacja w kompozycjach usługowych są opracowywane w perspektywie średnioterminowej, zajmującej się zwinnością i innowacyjnością. W inżynierii biznesowej obie pętle są wykonywane cyklicznie. Obie pętle są okresowo synchronizowane pod kątem celów i środków organizacji.  Używa się konfrontacji celów  do analizowana zgodności tożsamości organizacji (zdefiniowania w jej strategii) z  jej ofertami rynkowymi (zdefiniowanymi w jej modelu biznesowym).  Używa się konfrontacji środków w celu analizy zgodności wymaganych możliwości biznesowych organizacji (zdefiniowane w kompozycji usług) i ich dostępnych możliwości (zdefiniowane w jej usługach biznesu)

Rysunek 5 Biznesowe cykle życia w BASE/X

(strategic design loop; evolutionary alignment of identity and capabilities= pętla projektowania strategicznego; ewolucyjne dopasowanie tożsamości i możliwości;

tactical design loop; revolutionary conception of market offerings= pętla projektowania taktycznego; rewolucyjna koncepcja ofert rynkowych;

confrontation of goals: alignment of identity and market offerings= konfrontacja celów: wyrównanie tożsamości i ofert rynkowych;

confrontation of means: alignment of required and available capabilities= konfrontacja środków: wyrównanie wymaganych i dostępnych możliwości

4.3. Inżynieria biznesu cyklu życia POC w logistyce

Biorąc pod uwagę różnice między cyklami życia infrastruktury logistycznej POC i cykle życia procesów POC w logistyce, możemy je przypisać do cykli biznesowych BASE/X; cykle życia infrastruktury są związane z pętlą projektowania strategicznego BASE / X,  natomiast cykle życia procesu –  z pętlą projektowania taktycznego BASE/X. Ma to szereg konsekwencji, zależnie od charakteru danej organizacji.  Zarys tych konsekwencji podajemy poniżej.  

Organizacje asset-heavy (organizacje obciążone aktywami) tradycyjnie myślą na podstawie pętli projektu strategicznego na rysunku 5. Przykładami są organizacje działające w zakresie infrastruktury, takie jak władze portowe (np. Havenbedrijf Rotterdam) lub ogromne terminale kontenerowe (npECT). Cykl planowania pętli projektu strategicznego jest jednak zazwyczaj dłuższy niż okresy prognozowania kosztów i korzyści. Oznacza to, że w pętli projektowania taktycznego należy opracować krótsze modele biznesowe, które powinny „pokrywać” inwestycje długoterminowe.  Może to oznaczać ze wielorakie modele biznesowe muszą być uruchamiane równolegle po to, by biznesowe modele mogły być wprowadzane i wyprowadzane w miarę rozwoju rynków.  Obecnie , prowadzi to do napięć w pozycjonowaniu na rynku i do utrudnień w innowacji.

Organizacje asset-light mogą myśleć na podstawie taktycznej pętli projektowej na rysunku 5. Przykładami są organizacje 4PL, które nie posiadają floty transportowej. Te organizacje nie są mocno ograniczone przez długoterminowe decyzje inwestycyjne. Potrzebują jednak współdziałać z właścicielami aktywów, ponieważ logistyka potrzebuje fizycznych zasobów do działania.  Biorąc pod uwagę ich stosunkowo krótko-terminowe myślenie, dostosowanie ich modeli biznesowych do modeli organizacji asset-heavy może być nieefektywne i uciążliwe.  Prowadzi to do napięć w formacji sieci (faza partnerowania na rysunku 2) i do utrudnień w rozwoju platform rynkowych w celu dynamicznej współpracy.

Organizacje hybrydy (czyli zawierające te dwa typy omówione powyżej) mogą doświadczyć napięć na polach opisanych nawet na poziomie wewnątrzorganizacyjnym – tworząc przeszkody dla ewolucji i innowacji organizacyjnej. 

Wymaga to nowych struktur dla:

1. Modelowania strategii i biznesu w logistyce, które oddziela myślenie strategiczne i taktyczne bez ich izolowania.

2. Modeli współpracy, które umożliwiają tworzenie konsorcjum / współpracy w perspektywie taktycznej, nawet w przypadku organizacji heavy-assets. Wymaga to poszerzonego pojęcia modeli kosztów / korzyści w fazie partnera, pełnego modelu księgowego w fazie działania oraz modelu rozliczeniowego w fazie konsolidacji (patrz Rysunek 2).

3. Mechanizmów do projekcji / transferu prognoz / realizacji kosztów / korzyści między dwoma poziomami cyklu życia przedstawionymi na rysunku 3.


5. Wiodące koncepcje innowacji logistycznych z obsługą IT

Przedstawiamy wybrane  wiodące rozwiązania logistyczne oparte na innowacjach IT, których pełną realizację można uznać za „kropki na horyzoncie” nowoczesnej logistyki.
Te koncepcje (które są pożądanymi stanami końcowymi) są związane z super-trendami logistycznymi (które są zmianami rozwojowymi), ale o innym charakterze.

5.1 Koncepcja innowacji

Wyróżniamy następujące główne innowacyjne koncepcje dla logistyki z obsługa IT:

1. Fizyczny Internet: wykorzystanie wysoce modularnych kontenerów logistycznych, które można dowolnie łączyć (wiązać) i dzielić (rozwiązywać), aby stworzyć koncepcję logistyki „komutacji pakietów”, możliwych dzięki udostępnieniu danych w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej.

2. Synchroniczna modalność: planowanie z góry (ex-ante) wielu modalności dla poszczególnych nóg transportowych w procesie logistycznym powiązane z wyborem modalności na podstawie (bliskich) rzeczywistych informacji.   

3. Samoorganizująca się logistyka: wykorzystanie lokalnej inteligencji do tworzenia procesów logistycznych z samoorganizującymi się ogólnymi procesami

4.  Centra kontroli między łańcuchami: inteligencja umożliwiająca współdzielenie informacji i zasobów fizycznych (infrastruktury) w heterogenicznych procesach logistycznych w celu optymalizacji ogólnego zachowania każdego z nich.

Wszystkie te główne innowacje logistyczne posiadają zasadnicze pojęcie rozdzielania wsparcia decyzyjnego opartego na wzroście  jakości danych o różnych zasobach. Podobnie jak w przypadku autonomicznych aktywów, można również wyobrazić sobie autonomiczną paletę kierowaną przez sieć logistyczną z udziałem wielu różnych zainteresowanych stron.
Ta ostatnia byłaby wysoce samoorganizującą się siecią logistyczną umożliwiającą korzystanie z Internetu fizycznego. Z drugiej strony, wsparcie decyzyjne dla dynamicznego routingu może być wdrożone w koncentratorach lub różnych dostawców (LSPs) wykorzystujących różne koncentratory i modalności transportowe między tymi koncentratorami, w oparciu o przewidywaną jakość usług (QoS) w logistycznej (pod)sieci. Parametrami jakości usług (QoS) mogą być na przykład średni czas trwania działalności logistycznej ze średnimi odchyleniami, które zmieniają się w czasie, prawdopodobieństwo opóźnień spowodowanych na przykład incydentami lub wypadkami, średni czas na obsługę tych opóźnień, kosztów i trwałości, niezależny od dostawcy usług określonej działalności logistycznej. Podobny zestaw parametrów jakości usług można znaleźć w Internecie. Jakość usług można wykorzystać do planowania synchronicznego, umożliwiając tym samym synchroniczną modalność i stając się podstawową koncepcją fizycznego Internetu.


Funkcjonalność centrum kontroli między łańcuchami jest już oferowana przez wielu globalnie działających dostawców, którzy mają wystarczającą siłę nabywczą lub są w stanie połączyć dostawy różnych klientów, aby uzyskać niższe stawki transportowe. Funkcjonalność ta może zostać ulepszona poprzez dodanie dodatkowego parametru odzwierciedlającego zrównoważony rozwój, który może stać się przejrzysty dla klientów centrum kontroli między łańcuchami.


5.2 Relacje z super trendami w logistyce.


W Tabeli 3 pokazujemy relację między wielkimi trendami logistycznymi a koncepcjami innowacji logistycznych pod względem wymagań i problemów.

Tabela 3: koncepcje innowacji logistycznych i super-trendy


6 Scalenie w jedną wizję

Wszystkie poprzednie sekcje łączymy w jedną  nazwaną przez nas wizją przyszłości logistyki i IT. Następnie umieszczamy ten krajobraz w kontekście rozwoju logistyki i IT w Holandii i Europie, koncentrując się na ważnej roli platform danych i otwartych standardów w logistyce.


6.1Wizja

Wizję pokazano na rysunku 6. Dwa główne punkty krajobrazu to super-trendy logistyczne (omówione w części 2) i megaprzedsiębiorstwa IT (omówione w części 3). Oba super-trendy istnieją we własnym kontekście: społecznym i technologicznym. Super-trendy logistyczne wymagają spełnienia mega-trendów IT (dolna zaokrąglona strzałka); super-trendy informatyczne dostarczają możliwości super-trendom logistycznym (górna zaokrąglona strzałka). Wymagania to na przykład widoczność, zwinność, odporność i zgodność.  Możliwości to na przykład lokalna obsługa, operacja w czasie rzeczywistym i inteligentna obsługa.

Rysunek 6 wizja krajobrazu logistyki i IT

(provides: local, real-time, intelligent= możliwości: lokalne, rzeczywiste, inteligentne;

Requires: visible, agile, resilient, compliant= wymagane: widoczne, zwinne, odporne, zgodne z zasadami;

Social context need for transparency, safety, sustainability= Kontekst społeczny wymaga przejrzystości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju;

Technological context: growing functionality, lower cost=Kontekst technologiczny: wzrastająca funkcjonalność, niższy koszt;

Logistics Dual Loops Model and Logistics Mega- Concepts= Logistyczny model podwójnych pętli i logistyczne super- koncepcje

Żeby przeprowadzić interakcję pomiędzy dwoma super trendami (i uniknąć bieżących – ad hoc, z natury chaotycznych interakcji) interpretujemy je w kontekście modelu podwójnego cyklu logistycznego (jak omówiono w części 4 i konkretyzujemy je za pomocą koncepcji logistycznej z obsługą IT (jak omówiono w części 5).


6.2 Rola platform danych i otwartych standardów


Udostępnianie danych jest podstawowym wyzwaniem umożliwiającym innowacje logistyczne i pełne wykorzystanie innowacji informatycznych. Składają się na to dwa aspekty, głównie otwarty standard dla udostępniania danych i platforma, która je wdroży.

Analiza różnych projektów finansowanych ze środków publicznych w Holandii i UE pokazuje, że te projekty prowadzą do własnościowych, tj. pojedynczych interesariuszy działających jako dominujący uczestnik, rozwiązań i potencjalnych standardów. Przykładem tego ostatniego jest rozwój Open Trip Model (OTM) [OTM18] w Holandii, który został opracowany na podstawie autorskiego rozwiązania widoczności dużego detalisty.  OTM różni się jednak od zastrzeżonego rozwiązania opracowanego przez IBM i Maersk w projekcie EU FP7 SEC CORE [COR18] i będzie się różnić od rozwiązań widoczności opracowanych w ramach projektu H2020 Aeolix [Aeol18]. Ponieważ innowacje logistyczne wymagają udostępniania danych na dużą skalę w celu zwiększenia kompletności danych i spójności danych, tj. wszystkie zainteresowane strony muszą udostępniać dane drogą elektroniczną, wymagane są otwarte standardy.


Analiza otwartych standardów i ich wdrożenie pasuje do analizy projektów prowadzących do własnych rozwiązań. Chociaż istnieją wystarczające otwarte standardy, ich wdrożenie prowadzi do rozwiązań dla pojedynczych interesariuszy – lub (portowych) społeczności, gdzie te ostatnie są obsługiwane przez jedną lub więcej platform danych. Można wyróżnić dwojakie powody, a mianowicie:

1. Reprezentacja standardów otwartych lub faktycznych standardów i ich przewodników implementacyjnych – standardy są reprezentowane albo w formacie zamkniętym i otwartym, takim jak definicja schematu XML, który nie zawiera semantyki, lub w formacie nieustrukturyzowanym. Brak super-modelu, który by reprezentował otwarte standardy, zapobiega innowacjom w ich zastosowaniu i prowadzi do różnych interpretacji, a co za tym idzie rożnego sposobu wdrożenia.  

2. Podstawowy paradygmat – podstawą paradygmatu wielu standardów i platform wymiany danych jest zastąpienie dokumentów biznesowych uporządkowanymi wiadomościami elektronicznymi, które można wymieniać między systemami informatycznymi.
Ostatnio wdrożono architekturę Event Driven Architecture wspierającą widoczność łańcucha dostaw.


Z tych dwóch powodów innowacje stają się rozwiązaniami dla interesariuszy, jak ilustruje cykl rozwoju przy wprowadzaniu innowacji informatycznych (patrz Rysunek 7). Ten rysunek pokazuje różne linie postepowania. Na przykład, duży sprzedawca detaliczny może eksperymentować i wdrażać rozwiązanie w zakresie widoczności łańcucha dostaw zasilane danymi dostawców usług. Interfejsy z tymi dostawcami usług mogą być udostępniane publicznie z zamiarem uczynienia z nich otwartego standardu. Oto przykład Open Trip Model(OTM) [OTM18], obecnie opublikowanego jako faktyczny standard dla widoczności łańcucha dostaw w Holandii. Inne rozwiązania w zakresie widoczności łańcucha dostaw są obecnie wdrażane przez Maersk i poddawane walidacji w projekcie H2020 Aeolix. Różni się to od OTM. Innym przykładem jest organ celny w Unii Europejskiej, który początkowo opracował jedno rozwiązanie dla zainteresowanych stron, ale później musiał dostosować te rozwiązania do innych organów celnych, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców.
Krajowe różnice we wdrażaniu dyrektyw UE przyczyniły się  do opracowania rozwiązań dla interesariuszy opartych na faktycznym standardzie opracowanym przez Światową Organizację Celną (WCO). Te organy celne, które nie miały jeszcze interfejsów elektronicznych, biorą te faktyczne standardy do rozpoczęcia eksperymentu biznesowego.

Rysunek 7 cykl rozwoju dla przyjęcia innowacji informatycznych

(experimenting =eksperymentowanie;

Technical experiment= eksperyment techniczny;

Business experiment = eksperyment biznesowy;

Pilot=pilot; living lab= żywe laboratorium, continuous improvement track= ścieżka ciągłego doskonalenia;

Implementing= wdrażanie;

Community solution= rozwiązania społeczne

Single stakeholder solution = rozwiązanie dla interesariuszy

Defacto standards= standardy rzeczywiste

Open standards= standardy otwarte;

Standardized= standaryzacja)

Aby przezwyciężyć tę sytuację, wszystkie istotne przyczyny muszą zostać uwzględnione i uzgodnione przez wszystkie zainteresowane strony. Rozwiązania muszą zostać ujednolicone, aby stworzyć ramy, dzięki którym organizacje i dostawcy platform mogą wprowadzać innowacje. Rozwiązania te można również wprowadzić w ramach systemów finansowania zgodnych z podejściem „przestrzegaj” lub „wyjaśnij”: zastosuj się i zastosuj rozwiązanie oraz wyjaśnij, kiedy rozwiązanie zostało przedłużone lub zmienione.
Ta ostatnia prawdopodobnie odzwierciedla innowację, która nie została jeszcze rozwiązana lub nie jest jeszcze znana i może prowadzić do aktualizacji rozwiązania.

Proponowane rozwiązanie składa się z trzech komponentów: Po pierwsze, standardy udostępniania danych muszą być publikowane w formacie odczytywalnym maszynowo, aby organizacje i platformy wymiany danych mogły z nich bezpośrednio korzystać w celu wdrożenia tych standardów. Te odczytywalne maszynowo formaty powinny reprezentować semantykę standardów, które muszą być jednoznaczne. Ontology Web Language (OWL) [OWL18] jest otwartym standardem do dzielenia semantyki, jest również używany do rozwijania Industrial Data Space [Otto16].

Drugim elementem rozwiązania jest to, że semantyka powinna być reprezentacją danych rzeczywistości fizycznej. Na przykład kontener powinien mieć semantyczną reprezentację odpowiednich danych wymaganych do transportu. Miejsca, lokalizacje i organizacje mają różne role, które należy dostosować i uprościć. Te role najczęściej odnoszą się do obowiązków, np. miejsce przyjęcia, szczególna funkcja koncentratora, np. port załadunku lub rola organizacji w stosunku do innych w łańcuchu logistycznym, np. (oryginalny) spedytor znany przez linię żeglugową jako ten, który jest właścicielem ładunku. Standaryzacja semantyki nie jest wystarczająca; należy również ujednolicić wzorce interakcji, ponieważ odzwierciedlają one, które dane muszą być udostępniane w jakim czasie.

Te wzorce interakcji są trzecim składnikiem rozwiązania. Wspierają tzw. „Wymianę wartości”. Wymiana wartości opiera się na usługach biznesowych, np. transport, przeładunek i przechowywanie. Te usługi biznesowe wymagają danych, np. transport wymaga danych dotyczących ładunku, miejsc, cen i warunków. Dane te są stopniowo dzielone między klienta i usługodawcę: rezerwacja zapewnia przybliżone oszacowanie ładunku, co prowadzi do wyceny usługodawcy. Wzorce interakcji wspierają zatem wymianę wartości i odzwierciedlają wymagania dotyczące danych w procesach handlowych i dostawczych wymiany wartości.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem artykułu An Integrated View on the Future of Logistics and Information Technology

Paul Grefen, Wout Hofman, Remco Dijkman, Albert Veenstra, Sander Peters Eindhoven University of Technology, TNO, TKI Dinalog

Tłumaczyli: Sebastian Pawela, Marcin Marchewka, Marcin Aniszewski, Damian Kroczak, Kamil Chmal