Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Wpływ technologii RFID na dynamikę łańcucha dostaw
4278
post-template-default,single,single-post,postid-4278,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Wpływ technologii RFID na dynamikę łańcucha dostaw

Wpływ technologii RFID na dynamikę łańcucha dostaw

13:01 20 Luty w Inne

Wprowadzenie

RFID jest technologią przynoszącą ogromne korzyści w obszarze łańcucha dostaw – oszczędza czas i nakłady pracy, pozwala na śledzenie towarów w czasie rzeczywistym oraz dzięki przejrzystości zdobywanych dzięki niej danych, daje szanse na poprawienie wyników i jakości świadczonych usług. W przedstawionym eksperymencie zbudowano model łańcucha dostaw pomiędzy producentem a sprzedawcą detalicznym oraz zastosowano różne rozwiązania aby pokazać w jaki sposób RFID ma na niego wpływ.

Już w 2005 roku Walmart wprowadził wymóg używania kodów RFID wśród swoich 100 głównych dostawców, tym samym pokazując ich znaczący wpływ na działanie łańcucha dostaw. Wskaźniki ROI (zwrotu z inwestycji) oparte na kosztach bezpośrednich i zyskach pokazywały zmniejszony poziom kosztów pracy, mniej zaległych zamówień i inne zalety. Jednakże wiele innych, bardziej dynamicznych zmian na lepsze, nie mogło być wykazanych za pomocą samego wskaźnika ROI. Kolejne badania, jak np. raport IBM Business Consulting Services, skupiające się głównie na wartości dodanej dla klienta oraz sprzedawcy detalicznego, pokazały, że wprowadzenie RFID zwiększa dostępność produktów na półkach sklepowych, zmniejsza straty z tytułu ich przeterminowania się, redukuje problemy z kurczeniem się ich ilości oraz nieodpowiednich produktów na półkach. Ostatecznie pokazało to w jaki sposób RFID pozwala na lepszą obsługę klienta oraz jednoczesne zmniejszenie kosztów działania. Mimo obecności badań IBM wciąż jeszcze brakuje możliwości zdobycia wiedzy na temat innych wpływów RFID na działanie łańcucha dostaw. Oprócz nich są jedynie prace Kang i Koh (2002) czy Gaukler (2004), na temat rozwojowych strategii i podziału kosztów w łańcuchu dostaw przy wprowadzeniu kodów RFID na poziomie pojedynczych produktów. Kang i Gershwin (2004) badali w jaki sposób RFID i inne metody mogą zmienić problem nieodpowiednio dobranych do potrzeb klienta produktów na półkach. Joshi (2000) próbował pokazać wartość przejrzystości danych tworzonych w łańcuchu dostaw, która może być dostrzegana dzięki kodom RFID. Fakt, że temat nie został nadal wyczerpany w badaniach naukowych skłonił członków IBM T.J. Watson Research Center do przeprowadzenia swoich własnych badań na przykładzie symulacji łańcucha dostaw między dostawcą a punktem sprzedaży detalicznej. Skupili się oni na trzech czynnikach, które mają według nich największy wpływ na działanie łańcucha dostaw.

 1. Odpowiednie zapasy. Braki, błędy w transakcjach, brak produktów które powinny znajdować się na składzie, nieprawidłowa identyfikacja produktów. Czynniki te prowadzą do podejmowania opacznych decyzji na temat uzupełniania zapasów, co pogłębia zaistniałe problemy.
 2. Polityka uzupełniania produktów. Dzięki możliwości śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, a tym samym odpowiedniemu uzupełnianiu półek produktami z zaplecza, można uniknąć zmniejszenia obrotów w sklepie.
 3. Przejrzystość zapasów. Dostęp do danych o zapasach na każdym poziomie łańcucha dostaw przynosi korzyść każdemu z jego uczestników. Eliminuje zapasy i zmniejsza wskaźnik wypełnienia łańcucha dostaw.

Na potrzeby badań przyjęto, że tagi RFID są umieszczone na pojedynczych produktach, nie na opakowaniach zbiorczych.

Założenia

Zbudowano model producent-sprzedawca i badano wskaźniki takie jak: profil zapasów, niedobory (także zaległe zamówienia i ich straty), nadmiary zapasów i koszty. Celem było pokazanie w jaki sposób łańcuch dostaw reaguje na wprowadzenie kodów RFID. Model składał się z trzech elementów, w których określone zostały punkty skanowania tagów:

 • producent
  • punkt produkcji
  • punkt wysyłki
 • centrum dystrybucyjne (DC)
  • punkt odbioru
  • punkt wysyłki
 • punkt sprzedaży detalicznej
  • punkt odbioru
  • zaplecze
  • półki sklepowe

Punkty te wybrano tak, aby pokazać istotę działania technologii RFID bez niepotrzebnego komplikowania całego łańcucha.

Dla punktu sprzedaży detalicznej założono, że 4 produkty sprzedawane są z takim samym prawdopodobieństwem oraz że każdy zakup zawiera równomiernie od 1 do 3 produktów. Polityka uzupełniania bazuje na dwóch wskaźnikach [s, S], gdzie s to ponawiane zamówienie, a S to docelowy zapas. Inwentaryzacja jest przeprowadzana raz na 3 miesiące. Zmniejszanie się zapasów jest rozłożone równomiernie miedzy 0 a 2 co 10 dni, co jest równe poziomowi 1.6% zmniejszenia, zarówno na półkach jak i zapleczu.

Dla producenta zakłada się, że dzienną produkcje opiera on na kilku różnych politykach. Dzienna produkcja wysyłana jest raz dziennie do centrum dystrybucyjnego, sama wysyłka trwa jeden dzien.

Dla centrum dystrybucyjnego – detalista zgłasza zapotrzebowanie zgodnie ze swoją polityką uzupełniania zapasów. Czas dostarczenia od DC do detalisty to również 1 dzien.

Przypadek 1: Efekt dokładności zapasów

W tym przypadku wpływ odpowiednich danych o zapasach jest przyczynkiem zmniejszenia się zapasów detalisty (o 1.6%), technologia RFID nie jest zaimplementowana w jednym przypadku, w dwóch jest. Bez RFID, kurczenie się zapasów jest nieznane a decyzje detalisty są podejmowane na podstawie nieścisłych informacji. Z RFID decyzje o uzupełnianiu są podejmowane na podstawie danych, zmniejszanie się zapasów jednak jest również nieznane.

1.1. Bez RFID, polityka uzupełniania (s=36, S=48)

Inwentaryzacja robiona jest co 3 miesiące i przez cały ten czas nieścisłości na temat zapasów kumulują się w systemie informacyjnym detalisty, po czym są aktualizowane przy okazji kolejnej inwentaryzacji. Pod koniec 3-miesięcznego okresu eksperymentu zaczynają pojawiać się braki. W tym przypadku zaległe zamówienia służą do radzenia sobie z brakami. Całkowita ilość zaległych zamówień jest równa 2.086 a średni zapas detalisty to 22.58.

1

2

1.2. Z RFID, polityka uzupełniania (s=36, S=48)

Dzięki implementacji RFID można lepiej śledzić przesyłki w czasie rzeczywistym, co pozwala podejmować trafniejsze decyzje dotyczące uzupełniania zapasów. Aby lepiej pokazać jak to działa przyjmujemy, że dane o zapasach w systemie w 100% odzwierciedlają rzeczywistość. Przy takiej samej polityce jak poprzednio RFID powoduje większą stabilność poziomu zapasów. Ilość zaległych zamówień dla 4 produktów zmniejszyła się do 17 szt. czyli o 99%. Jako, że w związku z tym płynność spadła, średni zapas wynosi 27.11 szt., czyli jest wyższy niż w przypadku pierwszym. Daje to okazje do poprawienia tej sytuacji modyfikując politykę “esów”, zmniejszając ponowne zamówienie i docelowy zapas bez zaniedbania poziomu obsługi klienta.

3

3. Z RFID, polityka uzupełniania (s=26, S=38)

Tutaj zmniejszamy ponowne zamówienie do 26 z 36 a docelowy zapas do 38 z 48. Rezultatem takiej symulacji jest zmniejszenie zaległego zamówienia o 22% w stosunku do przypadku 3.1 (o 1627 szt.) oraz średniego zapasu o 16% (do 17.24 szt.).

4

Podsumowując, dzięki wprowadzeniu RFID i co za tym idzie ciągłej obserwacji stanu zapasów, można podejmować lepsze decyzje, które w szerszej perspektywie będą powodować kurczenie się poziomu zapasów a także lepszą obsługę klienta.

Tabela 1. Przypadek 1. – podsumowanie

tabela 1 - Symulacja 1. - zalety

Źródło: “Exploring the impact of RFID on supply chain dynamics”, Y. M. Lee, F. Cheng, Y. T. Leung

Przypadek 2: Wpływ polityki uzupełniania towarów na półkach

Badano tutaj w jaki sposób uzupełnianie towarów na półkach ma związek z ich zapasem, zapasem zaplecza oraz utraconą sprzedażą w sklepie detalicznym. Bez RFID stan zapasów na półkach jest sprawdzany nieregularnie przez ekspedienta, co uniemożliwia ciągłe dokładanie towaru. Z RFID natomiast, ciągłe kontrolowanie stanu zapasów pozwala na określenie kiedy i w jakiej ilości zapełnić półki.

2.1. Uzupełnianie raz dziennie (s=12, S=24)

Półki uzupełniane są raz dziennie przez sprzedawcę, RFID nie jest zaimplementowane. Kiedy zapas na półce spada poniżej określonego punktu ponownego zamówienia, zapełnia się ją towarami z zaplecza. W tym przypadku liczba utraconych sprzedaży jest równa 480 szt., średni zapas na półkach to 13.24 szt., zapas zaplecza 13.99 szt. a zapas sklepu 27.73 szt.

5

6

2.2. Ciągłe uzupełnianie towarów na półkach (s=12, S=24)

RFID zostało wprowadzone do sklepu detalicznego, przez co zapas na półkach jest ciągle kontrolowany. Kiedy tylko stan na półce osiągnie punkt ponownego zamówienia (s) system automatycznie informuje o potrzebie uzupełnienia półki, która jest zapełniana do poziomu docelowego (S) za pomocą zapasów z zaplecza. Scenariusz ten prowadzi do utraconej liczby zakupów na poziomie 7 szt. zamiast 480 w poprzednim przypadku, zapas na półkach utrzymuje się w zakresie od 12 do 24 szt., średni zapas półek jest wyższy niż 17.13 szt. a zapas zaplecza niższy niż 9.80 szt. Zapas całego sklepu się nie zmienił ze względu na pozostawienie niezmienionych założeń.

2.3. Ciągłe uzupełnianie towarów na półkach (s=6, S=18)

Zmniejszono punkt ponownego zamówienia do 6 oraz docelowy zapas na półkach do 18. W takim wypadku utracona sprzedaż utrzymała się na poziomie 7 szt., natomiast zapas na półkach zredukowano do 11.75 szt., co daje 11% poprawy w porównaniu z poprzednim przypadkiem. Zapas na półkach jest niższy podczas gdy zapas sklepu taki sam, co prowadzi do prostej konkluzji – zapas zaplecza jest wyższy niż w poprzednim scenariuszu.

7

8

2.4. Ciągłe uzupełnianie towarów na półkach (s=6, S=18) ze zmniejszeniem docelowego zapasu sklepu

Scenariusz ten ma pokazywać w jaki sposób można zredukować zapas w całym sklepie zmniejszając zapas na półkach i zapleczu poprzez ciągłe dokładanie towarów na półki. Poprzednio zapas zaplecza był nieadekwatnie wysoki, więc aby pozbyć się tego problemu zredukowano zapas całego sklepu. W porównaniu do sytuacji bez zaimplementowanej technologii RFID utracona sprzedaż spadła z 480 do 79 szt., średni zapas na półkach, zapleczu i ogólnie spadł odpowiednio do 79 szt. (o 15.6%), 11.17 szt. (o 29.7%) i 21.49 szt. (o 22.5%).

9

10

Wprowadzenie technologii RFID pozwala na zapełnianie półek częściej i w odpowiednich momentach, co zmniejsza poziom zapasów zarówno na półkach jak i na zapleczu, a w rezultacie w całym sklepie. Dzięki temu poprawia się zadowolenie klientów, o czym świadczy mniej utraconych sprzedaży.

Tabela 2: Przypadek 2. – podsumowanie

tabela 2 - Symulacja 2. - zalety

Źródło: “Exploring the impact of RFID on supply chain dynamics”, Y. M. Lee, F. Cheng, Y. T. Leung

Przypadek 3: Wpływ przejrzystości danych o zapasach na łańcuch dostaw

W kolejnym badaniu pokazano w jaki sposób wiedza o stanie zapasów zarówno u producenta, w centrum dystrybucyjnym jak i sklepie detalicznym ma wpływ na decyzję producenta o wielkości produkcji. Zakładamy, ze decyzja taka podejmowana jest raz dziennie, podobną częstotliwość ma przekazywanie towarów do centrum dystrybucyjnego. Czas transportu wynosi 1 dzień.

3.1. Bez RFID, Wielkość produkcji = średnia sprzedaż detaliczna

Upraszczając przyjmujemy, że nie wprowadzono technologii RFID w całym łańcuchu a producent nie ma dostępu do danych o zapasach w centrum dystrybucyjnym i sklepie detalicznym. Ma jednak wiadomości na temat średniej sprzedaży i na niej opiera dzienną produkcję. Taka właśnie ilość produktów jest wysyłana do centrum dystrybucyjnego, z którego na podstawie poziomu własnych zapasów detalista zamawia różne ilości poszczególnych produktów. Zapas waha się więc od -10 do 140 szt., średni zapas to 54.14 szt. dla wszystkich czterech produktów, całkowita ilość ponownych zamówień to 44 szt.

3.2. Z RFID, wielkość produkcji = (docelowy zapas – obecny zapas) centrum dystrybucyjnego

Dzięki RFID producent ma dostęp do danych czasu rzeczywistego o centrum dystrybucyjnym a wielkość produkcji kalkulowana jest według schematu: docelowy zapas DC minus aktualny zapas DC. Zmniejsza to zmienność poziomu zapasów w centrum dystrybucyjnym a zapas dla czterech produktów waha się miedzy 6 a 90 szt. Średni zapas wynosi 40,18 szt. co daje 26% redukcji w stosunku do poprzedniego przypadku. Ponawiane zamówienia w centrum dystrybucyjnym zniknęły całkowicie.

11

12

3.3 Z RFID, wielkość produkcji = (docelowy zapas – obecny zapas) producenta, centrum dystrybucyjnego i detalisty

Producent może kontrolować do realny stan zapasów zarówno w centrum dystrybucyjnym jak i punkcie sprzedaży detalicznej. Wielkość produkcji oblicza się w następujący sposób: całkowity docelowy zapas producenta, DC i detalisty minus obecny zapas producenta, DC i detalisty. Zmienność zapasów DC jest mniejsza nawet niż w poprzednim przypadku, zakres zapasów czterech produktów to 19-84 szt., średni zapas centrum dystrybucji to 41.80 szt., co daje 23% spadek. Tu także nie ma ponawianych zamówień. Jako że zapas jest niewielki a średni zapas w centrum dystrybucyjnym wysoki, pojawia się okazja do zmniejszenia go poprzez mniejszy zapas docelowy, co opisano w dalszej części.

3.4. Z RFID, wielkość produkcji = (docelowy zapas – obecny zapas) producenta, centrum dystrybucyjnego i detalisty, ze zmniejszonym zapasem docelowym centrum dystrybucyjnego

Potrzeba zmniejszenia zapasu docelowego w DC spowodowała redukcję średniego zapasu do 28.52 szt., ponawiane zamówienia się nie pojawiły. Porównując z poprzednimi przypadkami zredukowano zapas DC o 47%.

13

Tabela 3. Przypadek 3. – podsumowanie

tabela 3 - Symulacja 3 - zalety

Źródło: “Exploring the impact of RFID on supply chain dynamics”, Y. M. Lee, F. Cheng, Y. T. Leung

Wnioski

W powyższych badaniach udowodniono realny korzystny wpływ na łańcuch dostaw, o wiele lepszy niż automatyzacja czy oszczędność pracy. Przykłady były skrajne i nie do końca realistyczne, dlatego pojawiające się liczby nie powinny być traktowane dosłownie, ale w odniesieniu do całości. Badania pokazały, jaki wpływ technologia RFID ma na łańcuch dostaw i dlaczego technologia ta powinna być częściej opisywana w publikacjach naukowych oraz stosowana w praktyce.

Prawdą jest, że podobne rezultaty mogą być osiągnięte bez wprowadzania technologii RFID, chociażby integrując źródła danych o poszczególnych elementach łańcucha dostaw, jednak RFID jest świetnym przykładem wyjściowym, który może doprowadzić do innych wniosków i analiz.

Opracowano na podstawie “EXPLORING THE IMPACT OF RFID ON SUPPLY CHAIN DYNAMICS”,

autorzy: Young M. Lee, Feng Cheng, Ying Tat Leung z IBM T.J. Watson Research Center, 1101 Kitchawan Road, Yorktown Heights, NY 10598, U.S.A.

Artykuł znaleźć można w bazie danych ACM DIGITAL LIBRARY.

Tłumaczyła Zofia Michalkiewicz